วิธีการจําแนกชนิดของใบรับรอง Certificate
How To Distinguish Certificate Type.

วิธีการจําแนกชนิดของใบรับรอง Certificate
How To Distinguish Certificate Type.


ไฟล์ที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่าย เมื่อแตก Zip ไฟล์ออกจะพบไฟล์ประกอบดังนี้
File received from resellers, When the Zip file is extracted, You will be found all files as follows:

ตัวอย่าง Certificate ที่ออกโดย DigiCert (เช่น DigiCert/RapidSSL/GeoTrust/Thawte/Symantec เป็นต้น)
Certificate issued by DigiCert (Such as DigiCert/RapidSSL/GeoTrust/Thawte/Symantec, etc.)
ตัวอย่าง Certificate ที่ออกโดย Sectigo (เช่น SectigoSSL/ComodoSSL/PositiveSSL/EssentialSSL เป็นต้น)
Certificate issued by Sectigo (Such as SectigoSSL/ComodoSSL/PositiveSSL/EssentialSSL, etc.)ตัวอย่าง Certificate ที่ออกโดย GlobalSign และ AlphaSSL
Certificate issued by GlobalSign และ AlphaSSLวิธีการจําแนกชนิดของใบรับรอง Certificate
1. ชื่อไฟล์ มีชื่อ ผู้ออก Cerficiate เช่น DigiCert หรือ Sectigo คือไฟล์ Intermediate Certificate
2. ชื่อไฟล์ มีคำว่า TrustedRoot หรือ USERTrust คือไฟล์ Root Cerficiate
3. ชื่อไฟล์ มีคำว่า Cerficiate หรือ ชื่อโดเมนเนม คือไฟล์ Server Cerficiate

How To Distinguish Certificate Type.
1. The file name has the Certificate Issuer Name such as DigiCert or Sectigo is an Intermediate Certificate file.
2. The file name has a keyword TrustedRoot หรือ USERTrust is a Root Cerficiate file.
3. The file name has a keyword Certificate or a Domain Name is a Server Cerficiate file.